Saturday, December 31, 2016

PENGERTIAN ZIHAR DALAM PERNIKAHAN ISLAMISU: Apakah hukum suami mengatakan " comelnyer baby ayah....bontot leper mcm ibu" adakah jatuh zihar? 

PENJELASAN: Zihar bermaksud, "Suami menyamakan isterinya yang bukan dalam talak ba'in dengan wanita lain yang haram dikahwininya." (al-Syarbini, Mughni al-muhtaj, jil. 3, hlm. 229). Rukun dan syarat zihar ialah (Abdul Karim Zaidan, al-Mufassal fi ahkam mar'ah, jil. 8, hlm. 286-303): 
1) Rukun zihar pertama ialah suami: Suami melafazkan kalimah yang mengandungi maksud zihar kepada isteri dengan menyamakan anggota isteri dengan anggota wanita lain yang haram dikahwini oleh suami tersebut. 
2) Rukun zihar kedua ialah isteri. Ditujukan lafaz zihar itu kepada isteri dengan menyamakan anggota isteri dengan anggota wanita lain yang haram dikahwini oleh suami tersebut. Sama ada isteri itu masih isteri yang sah daripada perkahwinan yang sah, atau masih berada dalam iddah talak raj'i (talak satu). 
3) Rukun zihar ketiga ialah wanita yang disamakan dengannya: Wanita yang disamakan anggota badannya dengan anggota badan isteri adalah wanita yang haram dikahwini oleh suami yang melafazkan, sama ada ibu, anak perempuan, makcik (adik beradik perempuan kepada ibu atau bapa), dan wanita lain yang diharamkan berkahwin dengannya sampai bila-bila. 
4) Rukun zihar keempat ialah lafaz zihar: Suami menggunakan lafaz yang menunjukkan maksud zihar. Merujuk kepada isu yang dibangkitkan, suami mengatakan " comelnyer baby ayah....bontot leper mcm ibu". Ayat tersebut difahami, suami menujukan lafaz itu kepada anak perempuannya, bukan kepada isterinya. Maka ia tidak memenuhi syarat kedua, kerana zihar ialah suami menujukkan lafaz kepada isteri. Oleh itu, dalam kes ini, tiada kaitan dengan zihar. Fatwa yang hampir sama dengan soalan yang dikemukakan ialah: Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada 19 Jamadilawal 1423 bersamaan 30 Julai 2002 telah membincangkan mengenai Hukum Zihar Di Kalangan Umat Islam Melayu Di Malaysia. Alhamdulillah fatwanya: "Sekiranya suami menyamakan anggota badan isteri dengan mahramnya (orang yang haram dinikahinya) tanpa niat zihar dan untuk tujuan bergurau atau penghormatan maka ia tidak jatuh zihar, tetapi jika ada niat zihar, maka jatuhlah hukum zihar. Walaubagaimana pun budaya atau amalan seperti ini hendaklah dijauhi. " Wallahua'lam

RUKUN ZIHAR 
1. Suami 
2. Isteri 
3. Perkara yang diserupakan 
4. Lafaz zihar 

PERINCIAN 
Rukun Pertama: Tidak disertakan kerana meyakini ianya jelas 
Rukun Kedua: Tidak disertakan kerana menyakini kejelasannya 
Rukun Ketiga: (Perkara yang diserupakan) Untuk mensabitkan rukun ini, beberapa syarat berikut mesti difahami: Syarat yang disepakati oleh jumhur ulama :- 

1. Anggota-anggota yang haram dilihat oleh sesama mahram. Contoh punggung, perut, kemaluan di sekitarnya dan yang seumpama dengannya. Penyamaan dengan tangan, kepala, kaki, rambut, dan lain-lain . Demikian pandangan kebanyakan ulama, Ulama Hanbali dan Maliki mensabitkan seluruh anggota sama ada haram dilihat mahupun tidak, semuanya boleh mensabitkan zihar (Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, 9/7173) Pandangan yang rajih adalah pandangan jumhur. 

2. Mestilah anggota-anggota ini daripada wanita yang diharamkan berkahwin dengan si lelaki sama ada tahrim secara berkekalan (muabbad) atau keturunan (nasab) atau susuan dan musoharah. Seperti Ibu, Anak, Adik beradik, Pak cik, Mak cik dan lain-lain yang berkaitan. Selain pandangan mazhab utama, ia juga pandangan Hasan al-Basri, Ato Abi Rabah, As-Syabi, An-Nakhaie, Al-Awzaie, at-Thawry, Ishak Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Thaur. Pandangan Imam Syafie dalam 'qawl qadim: Tidak jatuh zihar terhadap semua wanita kecuali ibu dan nenek sahaja kerana ayat berkenaan zihar itu ditujukan khas untuk ibu. Tetapi Qawl Jadid Imam Syafie memindanya ijtihadnya dengan mengatakan jatuh zihar kerana wanita yang diharamkan tadi menyerupai pengharaman ibu (al-Muhazzab, As-Syirazi dan al-Majmu, 19/45) Manakala yang tidak muabbad seperti wanita asing, adik beradik perempuan bagi isteri dan lain-lain. Tidaklah penyerupaan dengan mereka dianggap zihar. (Lihat Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah 4/500; Ad-Dusuqi ala syarh al-Kabir 2/439; Ashal al-Madarik 2/169; Kifayatul akhyar 2/71) Ulama Maliki menambah bahawa binatang juga termasuk dalam kategori yang tidak boleh disamakan. Kerana asalnya manusia tidak boleh berhubungan jenis dengan binatang. Maliki juga mensabitkan zihar kiranya menyamakan rambut isteri dengan rambut ibu dan lain-lain. Manakala jumhur tidak berpandangan sekian. (Ad-Dusuqi ala syah al-Kabir, 2/439) Syarat yang diperselisihkan :- * Mestilah diserupakan dengan anggota wanita. Kiranya ditasybihkan dengan lelaki seperti Belakang atau Punggung kamu seperti belakang atau punggung bapaku. Ulama Hanafi dan Syafie mengatakan TIDAK JATUH ZIHAR. Bagaimanapun Ulama Hanbali dan Maliki mengatakan JATUH ZIHAR DENGAN SYARAT MENYAMAKAN DENGAN SEBATANG ANGGOTA YANG TIDAK HALAL DILIHAT SEPERTI PERUT, PEHA, KEMALUAN, PUNGGUNG dan lain-lain yang seerti. Kiranya menyamakan dengan kepala bapa, rambut, hidung dan lain-lain, TIDAKLAH DIANGGAP ZIHAR (Lihat ashal al-Madarik 2/170; Juga al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arbaah, 4/499). Semua mazhab mempunyai dalil masing-masing. Ulama Syafiiyyah mengatakan kiranya tasybih itu bukan pada bahagian haram dilihat tadi, ia bergantung kepada niat, kiranya ia berniat memuliakan, bangga maka tidaklah jatuh zihar, jika sebaliknya maka jatuh zihar. (Kifayatul akhyar, 2/70) 

Rukun Keempat: Sighah (Lafaz Zihar) Syarat lafaz untuk untuk sabit zihar adalah :- 

a. Perlu kepada niat, kiranya ia dibuat secara Kinayah (tidak jelas). Sighah Sorihah (terang, jelas) seperti: Punggung Dinda benar-benar seperti punggung bonda Kanda. Lafaz seperti di atas tidak perlu kepada niat, bahkan jatuh zihar apabila didengari. Kinayah pula adalah lafaz-lafaz yang boleh diandaikan bermkasud zihar tapi mungkin juga tidak seperti: Dinda ni seperti bondaku. Lafaz seperti ini kemungkinan bermaksud zihar kemungkinan juga bermaksud memuliakan, hormat, penghargaan dan lain-lain. Maka ia bergantung kepada niat si suami. Lafaz ini telah ijma di kalangan ulama tentang sabit zihar. Demikian menurut Ibn Munzir ( Lihat al-Majmu Imam Nawawi yang dilengkapkan oleh Syeikh Najib al-Mutie, 19/44) 

b. Tidak disyaratkan untuk sabit zihar, mesti menggunakan lafaz yang memberi pengertian semasa. Zihar jatuh dengan lafaz yang membawa pengertain semasa seperti : Punggung Dinda benar-benar seperti punggung bonda Kanda Juga jatuh kiranya diikat dengan waktu tertentu seperti : Kiranya dinda masuk ke rumah itu maka Perut Dinda seperti perut bondaku Jatuh zihar juga kiranya disandarkan ke zaman akan datang seperti : Punggung Dinda seperti punggung bondaku sehingga awal tahun depan atau Perut Dinda seperti perut bonda Kanda dalam masa sebulan . Semua lafaz tadi cukup untuk menjatuhkan hukum zihar. (Rujuk Al-Bidayah al-Mujtahid 2/117; Matolib Uli An-Nuha 5/507 ) 

c. Mestilah lafaz tadi disandarkan kepada anggota tubuh wanita samada secara juzu atau sepenuhnya. (Bahagian yang diharamkan lihat tadi tanpa boleh di ihtimal lagi). ( Lihat BadaI as-Sanai , 5/2129 ) HUKUM SETELAH JATUH ZIHAR Setelah cukup syarat dan sabit jatuh zihar maka beberapa hukum berikut sabit : Haram menyetubuhi isterinya (yang diziharkan) kecuali setelah dibayar kifarat. Ini adalah pandangan jumhur. Menurut tertibnya kirafat adalah membebaskan seorang hamba, puasa atau memberikan sedekah. Dalilnya adalah daripada Firman Allah SWT surah al-Mujadalah ayat 58. Manakala istimta (bersedap-sedap, berseronok-seronok), sentuh dengan syahwat sebelum membayar kifarah juga tidak dibenarkan (Tahrim Wasail) di sisi ulama Hanafi dan Maliki ( BadaI as-SanaI, 5/2132; Ashal al-Madarik 2/170) Tetapi ianya harus di sisi ulama Syafie (Lihat Rawdah at-Tolibin 8/270; Fath al-Jawad 2/187; Ianah at-Tolibin 4/37) Pandangan yang rajih adalah tidak dibenarkan dengan tahrim wasail, kerana dibimbangi akan tergelincir ke persetubuhan. Pandangan lebih selamat bagi fatwa untuk orang awam. Kiranya sangat yakin tidak akan tergelincir dan tidak dapat menahan kesabaran hingga dibimbangi memudaratkan, maka ketika itu ia menjadi rukhshoh. Kesimpulan Jawapan Terhadap Soalan (Mengambil Pandangan yang Rajih) 
1. Hanya jatuh (sabit) Zihar sekiranya menyamakan isteri dengan ibu, nenek, anak dan semua wanita yang diharamkan suami berkahwin dengannya secara kekal sama ada secara Keturunan, Susuan mahupun Musoharah. 
2. Penyamaan anggota tertentu sahaja yang menyebabkan sabit zihar iaitu Seluruh atau juzuk dari anggota yang haram dilihat semasa mahram. Penyamaan dengan anggota selain itu tidaklah sabit zihar. 
3. Tidak sabit zihar, kiranya menyamakan anggota isteri dengan mana-mana lelaki. Hanya penyamaan dengan wanita sahaja sabit. Begitu juga menyamakan suara, rupa dan sebagainya. 
4. Istimta dengan isteri yang telah dizihar sebelum membayar kifarah adalah tidak dibenarkan dengan tahrim wasail. Dibimbangi akan terlanjur. JUSTERU, MENYAMAKAN RUPA, HIDUNG ISTERI DENGAN RUPA DAN HIDUNG ANAK TIDAKLAH JATUH ZIHAR, BAGIAMANAPUN MENYAMAKAN PUNGGUNG ISTERI DENGAN PUNGGUNG ANAK PEREMPUANNYA, SABIT JATUH ZIHAR. Walaupun si suami tidak berniat. Masalah Kejahilan tentang hukum ini, mempunyai perbincangan yang lain yang agak panjang, kesimpulannya, menurut Tuan Guru kami As-Syeikh Prof. Dr. Muhd Uqlah al-Ibrahim, tiada keuzuran terhadap kejahilan. Menjadi kewajiban suami isteri sebelum berkahwin mengetahui hal yang berkaitan dengan hubungan suami isteri. Wallahu alam. 

HUKUM ZIHAR 
Soalan 
Baru-baru ini saya terbaca di dada akhbar tentang hukum zihar (menyerupakan anggota isteri dengan anggota tubuh mahram suami). Boleh ustaz beri penjelasan tentang hukum zihar sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. 

Jawapan 
Berdasarkan huraian dalam penilaian hukum Syarak, terutama Mazhab Syafie, zihar biasanya didefinisikan sebagai membuat perbandingan sama antara mana - mana anggota yang sama bagi mana-mana mahram suami. Dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliah, ia merupakan cara terhormat bagi menceraikan isteri.  Ia memberi erti pengharaman apa-apa hubungan suami isteri sama haramnya dengan mahramnya sendiri seperti ibunya.  Sebab itulah istilah yang digunakan bagi tindakan tersebut adalah 'belakang' sebagai bandingan.  Kes ini berlaku kepada Khaulah binti Sa'labah oleh suaminya Aus bin Samit. Merujuk kembali kepada tradisi ini, zihar merupakan satu cara menceraikan isteri pada waktu itu. Caranya ialah membuat satu pernyataan bahawa isterinya itu haram baginya samalah seperti haram belakang ibunya.  Dalam  menafsirkan tentang zihar ini, para ulama' tidak begitu sependapat.  Ini kerana Al- Quran dan Sunnah tidak menerangkan secara terperinci apa sebenarnya zihar itu. Sekiranya perkara ini berlaku maka talak bain kubra akan jatuh atau mesti membayar kirafah (memerdekakan hamba, berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan enam puluh fakir miskin) sebagai denda terhadap perbuatan tersebut.  Sebenarnya zihar dalam konteks masyarakat Malaysia sekarang perlu dihuraikan berasaskan kepada semangat yang terdapat makna zihar itu sendiri pada zaman jahiliah sebagaimana yang terdapat dalam  Al- Quran dan Sunnah. Ringkasnya, kalau setakat membandingkan mulut isteri dengan mulut ibu suami, gigi dan sebahagian anggota bukan atas roh ingin menceraikan maka ianya  belum dikatakan sebagai zihar. 
( Rujuk:  Buku Anda Bertanya Saya Menjawab Tentang Masalah  Agama - Prof  Dato' Mahmood Zuhdi ms 116). 
Alasannya ialah masyarakat  melayu tidak tidak pernah menggunakan cara ini untuk bercerai dan pemakaian 'bahasa' itu tidak melambangkan niat@ erti sebenar cuma ianya atas aspek kecantikan. 


Credit to: fenditazkirah.blogspot

No comments: